“Semalt” hünärmeni “Super Web Scraping” guralyny açdy

ParseHub iň oňat we meşhur web gyryş gurallaryndan biridir. Bu ösen we iň täze web skraperi bilen maglumatlary aňsatlyk bilen çykaryp bilersiňiz we doly ýa-da bölekleýin çykarmak üçin diňe islenýän web sahypasyna ýa-da blogy basmaly. ParseHub-yň maglumatlary döwmek programmasy üçin içgin we aňsatdygyny bellemek ygtybarlydyr. Bu programmanyň esaslary barada bize başlamak üçin köp sapak bar. Soňra hiç hili kynçylyksyz ösen web çykarmak taslamalaryna geçip bileris. Mugt meýilnama başlamak we talaplaryňyza görä standart ýa-da hünär wersiýalaryna göçmek hem aňsat. Iň gowy tarapy, bu guralyň müşderi goldawynyň ajaýyp bolmagy we köp sanly telekeçi tarapyndan maslahat berilmegi.

Webden islendik maglumatlary çykaryň

Bütindünýä Kerebinde her kimiň diňe birnäçe gezek basmak isleýän köp sanly maglumatlary we maglumatlary bar. Webörite web gyryjylary ýazmak, saklamak we ýerleşdirmek bilen baglanyşykly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarys. ParseHub bilen, her kimiň dünýä maglumatlaryny hiç hili mesele bolmazdan nädip tertipleşdirmelidigi ýa-da guruljakdygy barada sorag berip biljek geljegini göz öňüne getirip bilersiňiz. ParseHub öwrenmek aňsat goldaw ulgamy bilen geldi we ýönekeý hem ulanyjy üçin amatly maglumatlary çykarmak üçin giňişleýin programma. Mundan başga-da, çeýe, güýçli we ulanmak aňsat. Maglumat ýygnamakdaky esasy päsgelçilikleri ýa-da kynçylyklary ýok etmek ýa-da ýok etmek bilen, web maglumatlary çykarmak däl-de, peýdaly düşünjelere, owadan wizuallaşdyrmaga we maglumat guramasyna has köp wagt sarp edip bilersiňiz. Şeýle hem bu programma bilen esasy iş kararlaryny amatly edip bilersiňiz.

ParseHub-iň artykmaçlyklary

Maksat, ulanyjy üçin amatly we mugt, islendik saýtdan ýa-da blogdan köp mukdarda maglumat alyp bilýän, ulanmaga aňsat guralyň dogry deňagramlylygyny gazanmakdyr. Däp bolşy ýaly, maglumatlary çykarmak programmalary çäkli mukdarda aýratynlyklar bilen işlemek gaty ýönekeý ýa-da tehniki däl adamlar üçin gaty kyn. Paröne ParseHub interaktiw bolup, häzirki zaman we köne web sahypalarynyň maglumatlaryny çylşyrymlaşdyrmaýar. Hemmäňizi özüne çekýän we ýaramaz dizaýny bilen ýeňilmeýän bir gezeklik gural gerek bolsa, ParseHub siziň saýlamagyňyz bolmaly. Javascript we PHP kodlary bilen amatly birleşdirilip bilner.

Döredijiler üçin ParseHub:

Web dizaýnerleri, işläp düzüjiler we programmistler ýaly tehniki pikirli adamlar üçin ParseHub dürli elementleri nädip üýtgetmelidigine, gurluşyna we saýlanmagyna doly gözegçilik edýär, şonuň üçin çylşyrymly web gözlemek kodlaryny gaýtalap ýazmaly däl. Diňe bu programmany ulanyp, ähli interaktiw kartalaryňyzy, tassyklanan web sahypalaryny, açylan ýerleri, çäksiz aýlawlary we onlaýn görnüşleri dolandyryp bilersiňiz.

Netije

Diňe maglumatlary çykarmak we ParseHub-yň galanlaryny ýerine ýetirmek isleýän web sahypasyna görkezmeli we basmaly. Bu programma internetdäki şuňa meňzeş maglumatlary we elementleri aňsatlyk bilen çaklar we olary siziň üçin gurar we gurar. Tekstleri yzygiderli aňlatmalar bilen dolandyrmak isleseňiz, ParseHub size CSS saýlaýjysyna girmäge mümkinçilik berer, element elementlerini hiç hili kynçylyksyz redaktirläp bilersiňiz. Hundredsüzlerçe müňlerçe sahypa aňsatlyk bilen maglumat alyň. Diňe web sahypasynyň URL-lerini we açar sözleri giriziň we ParseHub öz işini awtomatiki ýerine ýetirer.

send email